กำหนดการกิจกรรมการส่งเสริมคุณลักษณะครูสู่การปรับตัวในยุดโควิด

ภายใต้โครงการหลัก โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานคุรุสภา

schedule01schedule02