ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนาสังคม

                ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  การพัฒนากับทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของมนุษย์  ภัยพิบัติและปัญหาสิ่งแวดล้อม  นโยบายและมาตรการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ความยั่งยืนระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

แนวคิด

ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทั้งมวล โดยมุ่งพิจารณาถึงอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสังคมมนุษย์ในแง่ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนผลกระทบจากวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาวะแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

ช่างคิด คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษาความจริง   ความหมายของชีวิต  วิธีคิดและการใช้เหตุผล  การดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน   การนำเอาความจริงของชีวิตและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาปัญญา  ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  เพื่อชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ

ศึกษาแนวคิด ความหมาย หลักการ และความสำคัญของประชาสังคม กระบวนการ วิธีการสร้าง และการพัฒนาประชาสังคมให้เข้มแข็ง ประชาสังคมชุมชน ประชาคมตำบล ประชาคมอำเภอ ประชาคมจังหวัด ประชาคมวิชาชีพ การพัฒนาประชาสังคม  เพื่อกี่พัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

ศึกษาเกี่ยวกับนิยาม  ขอบเขต  ประวัติความเป็นมา  และแนวคิดของนักสังคมวิทยา วิธีการศึกษาสังคมวิทยา  ความสำคัญของสังคมวิทยาในฐานะที่เป็นแขนงหนึ่งของสังคมศาสตร์ ทฤษฎีหลักของสังคมวิทยา  การจัดระเบียบทางสังคม การจัดช่วงชั้นทางสังคม  กลุ่มสังคม สถาบันสังคม  วัฒนธรรมการขัดเกลาทางสังคม  กระบวนการทางสังคม  พฤติกรรมรวมหมู่   พฤติกรรมเบี่ยงเบน   การเสียระเบียบทางสังคม   การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  เน้นการศึกษาทั้งในทฤษฎีและการสังเคราะห์
ศึกษาแนวคิด ความหมาย หลักการของครอบครัวและชุมชนไทย  วิวัฒนาการการของครอบครัวและชุมชนไทย ปัจจัยที่ส่งเสริมให้ครอบครัวอบอุ่น และชุมชนไทยเข้มแข็ง เพื่อพัฒนา ชีวิต และคุณภาพคนในชุมชน บทบาทของภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาชุมชน การพิทักษ์ ส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิ์ต่างๆ ของบุคคล ครอครัวและชุมชน

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการการกระจายอำนาจ  การแบ่งอำนาจ และการรวมอำนาจ ประวัติและพัฒนาการของการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุน   ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น  และรูปแบบการปกครองท้องถิ่น