ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

ศึกษาทบทวนกระบวนการหรือขั้นตอนการทำวิจัย เสนอโครงการวิจัย และฝึกปฏิบัติงานวิจัยภาคสนาม ตามโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด วิธีการทางสถิติ สถิติพรรณนา และสถิติอ้างอิง กระบวนการและเทคนิคการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ ได้แก่ การกำหนดหัวข้อปัญหาในการวิจัย การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจัย ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย และฝึกปฏิบัติการเขียนโครงร่างการวิจัย

การวางแผนและประเมินผลโครงการทางสาธารณสุข

ศึกษาความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมละวัฒนธรรม  วิวัฒนาการของสังคมมนุษย์ แนวคิดทฤษฎีและรูปแบบของการเปลี่ยนแปลง  ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  วิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย