ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

คำอธิบายรายวิชา

    ความหมาย ความสำคัญ  แหล่งสารสนเทศ  วัสดุสารสนเทศ  การสืบค้นสารสนเทศ

การประเมิน  การนำเสนอสารสนเทศ  การเขียนอ้างอิง   และจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ 

วิชา การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศระบบ D.C.

คำอธิบายรายวิชา  

        ความหมาย  ความสำคัญ  แหล่งสารสนเทศ  วัสดุสารสนเทศ  การสืบค้นสารสนเทศ  การประเมิน  การนำเสนอสารสนเทศ  และจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ

คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย ความสำคัญ แหล่งสารสนเทศ วัสดุสารสนเทศ การสืบค้นสารสนเทศ การประเมิน การนำเสนอสารสนเทศ การเขียนอ้างอิง และจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ