ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรี

คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย   ความสำคัญ   แหล่งสารสนเทศ  วัสดุสารสนเทศ  การสืบค้นสารสนเทศ  การประเมิน  การนำเสนอสารสนเทศ  การเขียนอ้างอิง  และจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ

คำอธิบายรายวิชา

           ศึกษาและจำแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความหมายของสุนทรีย-ศาสตร์เชิงการคิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป ความสำคัญของการรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น (The Art of Imagery) ศาสตร์ทางการได้ยิน (The Art of Sound) และศาสตร์ทางการเคลื่อนไหว (The Art of Movement) สู่ทัศนศิลป์(Visual Arts) ศิลปะดนตรี(Musical Art) และศิลปะการแสดง(Performing Arts) ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจาก (1)ขั้นของการรำลึก(Recognitive) (2)ผ่านขั้นความคุ้นเคย(Acquaintive) และ(3)เข้าสู่ขั้นความซาบซึ้ง(Appreciative) เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ (Aesthetic Appreciation)