ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

องค์ประกอบศิลป์ (Composition)

คำอธิบายรายวิชา: 

ผู้สอน: อาจารย์เขมา แฉ่งฉายา

ศึกษาทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์และทฤษฏีการออกแบบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบ และฝึกปฏิบัติการออกแบบทั้งประเภทงาน 2 มิติ และ 3 มิติ

วิชาเทคนิคการถ่ายภาพ 1 เป็นวิชาที่ได้รวบรวมเทคนิคการถ่ายภาพประเภทต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า อาทิ การถ่ายภาพทิวทัศน์ การถ่ายภาพบุคคล การถ่ายภาพระยะใกล้(Macro) การถ่ายภาพกลางคืน

Course Description

A continuation of 1552101, Listening and Speaking 1, with an emphasis on more complex information exchange. Practice widely in conditions and situations occurring in everyday life, particularly in professional and job-related situations; such as following and telling directions, interviewing, note-taking, and reporting.