รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองไทย เช่น ประวัติศาสตร์ โครงสร้างทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองของไทย ลักษณะและแนวโน้มของชีวิตการเมืองของไทย ลักษณะเฉพาะพฤติกรรมการเมือง เป็นต้น วิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างชีวิตกับการเมืองกับปัจจัยสังคมและเศรษฐกิจ สำรวจปัญหาทางการเมืองการปกครอง ในยุคของการเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยเหล่านี้

สวัสดี วันนี้เรามาเริ่มเรียน กันเถอะ หนอ