นิติศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ได้แก่ ความหมาย ประเภท ความสำคัญ การจัดทำ การยกเลิก การตีความ และกระบวนการยุติธรรม ทั้งทางแพ่งและทางอาญา ศึกษาประเภทของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เฉพาะในส่วนที่เป็นความรู้เบื้องต้น