สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปริญญาตรี 4 ปี

คำอธิบายรายวิชา

          เนื้อหาวิชาสอนให้ผู้เรียนมองภาพรวมของการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ เรียนรู้ที่จะวิเคราะห์และออกแบบต้นแบบของวัตถุที่ตรงกับความต้องการของระบบ ฝึกทำ ต้นแบบโดยใช้ UML สามารถระบุกรณีตัวอย่างและขยายผลเพื่อนำไปสู่การออกแบบที่สมบูรณ์ สามารถขยายแนวคิดจากการวิเคราะห์ไปสู่การออกแบบซึ่ง พร้อมที่จะนำไปใช้สร้างเป็นซอฟต์แวร์

อาจารย์ผู้สอน อ.ภาคย์  พราหมณ์แก้ว

คำอธิบายรายวิชา

เืนื้อหาวิชาเน้นเทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เรียนรู้ถึงคุณสมบัติ การถ่ายทอดโพลีมอร์ฟิซึม และการซ่อนรายละเอียดของวัตถุ

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์อภิรัตน์  วงศ์ศุภชาติ

คำอธิบายรายวิชา:

          ศึกษาระบบการสื่อสารไร้สาย ทั้งระบบโทรศัพท์เซลลูลาร์ ระบบสื่อสารส่วนบุคคล และระบบเครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย เนื้อหาประกอบด้วยการศึกษาคุณลักษณะของช่องสัญญาณคลื่นวิทยุ เทคนิคการเข้าถึงช่องสัญญาณในระบบไร้สาย และการเขียนโปรแกรมควบคุมข้อผิดพลาด นักศึกษาจะได้เรียนรู้ในหัวข้อวิเคราะห์ปรากฎการณ์การส่งสัญญาณของคลื่น วิทยุ การส่งผ่านค่าพารามิเตอร์และหลักการดำเนินงานทั้งของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเครื่องคอมพิวเตอร์ เลือกและหาเทคนิควิธีการเข้าถึงที่เหมาะสมสำหรับการประยุกต์ใช้งานระบบการ สื่อสารไร้สาย การออกแบบ ขั้นตอนวิธีในการควบคุมข้อผิดพลาดของการใช้งานระบบสื่อสารไร้สาย ฝึกฝนทักษะการปฏิบัติจริงและทักษะการแก้ไขปัญหา โดยการสอนมีตัวอย่างของระบบการสื่อสารไร้สายที่ใช้งานอยู่จริงในปัจจุบันและ แนวทางการพัฒนาระบบต่อไป

อาจารย์ผู้สอน ดร.ปาณิศา  แก้วสวัสดิ์