บัณฑิตศึกษา ปริญญาโท/เอก

                ศึกษาองค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีเพื่อแสวงหาความรู้   การจัดเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลสารสนเทศ  เรียนรู้  สัมผัส  ฝึกการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศบนระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  สร้างสารนิเทศ และสารสนเทศต่าง ๆ ควบคุมและจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแสวงหาข้อมูลความรู้และตอบสนองความต้องการในการพัฒนาวิชาการของตนเองได้อย่างเหมาะสม

                เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น ข้อมูลได้อย่างคล่องแคล่ว

9876543210   

ปรัชญาปรัชญาชีวิตศึกษาบทบาทสำคัญของการมีชีวิตเทคโนโลยีที่มีต่อศักยภาพของการแข่งขันและความอยู่รอดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในตลาดให้เข้ากับตัวเราระบบลักษณะงานและรูปแบบขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการจัดการนวัตกรรมการวางแผนและการคาดการเทคโนโลยี   ศึกษาโครงการจิตรลดาปรัชญาการทรงงานศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่และสิ่งที่ควรจะเป็นความหมายของคำว่าความดี”และจริยธรรม”ทั้งในด้านศีลธรรมและจรรยาในวิชาชีพการพิจารณาการเลือกศีลธรรมและจรรยาที่เหมาะสมกับวิชาชีพนักเทคโนโลยีรวมทั้งพัฒนาโดยวิธีใหม่ : รู้รักสามัคคีขาดทุนเป็นการได้กำไรพอเพียงเป็นกลางรู้ด้านลึกและรู้ด้านกว้างประสานงานและประสานประโยชน์การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน :  ศึกษากรณีวิธีทรงงานบริหารจัดการของพระเจ้าอยู่หัว

ปรัชญาชีวิตและการทำงาน

ความหมาย ความสำคัญของการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประเภทเทคโนโลยี 
ผลกระทบของเทคโนโลยี การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิงยุทธศาสตร์ ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเทคโนโลยี บทบาทสำคัญของเทคโนโลยีที่มีต่อศักยภาพของการแข่งขัน
และความอยู่รอดขององค์กรท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยี การปรับใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในตลาดให้เข้ากับบุคลากร
ระบบ ลักษณะงานและรูปแบบขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบูรณาการเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดการการวิจัยและพัฒนา การคาดการณ์เทคโนโลยีและวางแผน 
การวิเคราะห์และวิพากษ์ กรณีศึกษาในประเทศและต่างประเทศจะถูกนำมาให้อย่างต่อเนื่อง

   Risk Analysis and Crisis Management

ธรรมชาติของความเสี่ยง ในแง่ทางการเงินและทางกายภาพที่มีต่อโครงการก่อสร้าง วิธีการในการบ่งชี้ ประเมินขนาดความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงชนิดต่างๆ กรณีศึกษาต่างๆ ในการรับมือกับสถานการณ์ความเสี่ยงต่างๆ ในงานโยธาและในงานอาคาร การจัดการกับสื่อมวลชน ผู้ว่าจ้าง การเงิน และงานวิศวกรรม เมื่อเกิดภาวะวิกฤต การปรับวิถีการดำเนินงานในภาวะวิกฤต

5935201  การวางแผนและจัดสรรทรัพยากรในงานก่อสร้าง                                                   3(3-0-6)     Construction Planning and Scheduling

การวางแผน การวางกำหนดการงานก่อสร้าง และการจัดการทรัพยากรของโครงการก่อสร้าง เทคนิคและวิธีการวางแผนงานต่างๆ เช่น การวางแผนงานโดยวิธี  เส้นทางวิกฤต และ Line of Balance อีกทั้งการวางแผนระดับปฏิบัติการ การควบคุมโครงการ และข้อจำกัดในโครงการ   รวมถึงผลกระทบต่อการบริหารโครงการ  และแนะนำการใช้ซอฟท์แวร์การบริหารงานที่มีอยู่ทั่วไปในการวางแผนงาน

5805261 ปรัชญาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Philosophy ofIndustrial  Technology)             

ประวัติ  ปรัชญา  อุตสาหกรรมศึกษา  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ศึกษาบทบาทสำคัญของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีต่อศักยภาพของการแข่งขันและความอยู่รอดขององค์การท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยี  เน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในตลาด  ให้เข้ากับบุคลากร ระบบ ลักษณะงาน และรูปแบบขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการนวัตกรรม  การวางแผนและการคาดการเทคโนโลยี : กรณีศึกษา โครงการจิตรลดา   ปรัชญาการทรงงาน