สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี ระดับปริญญาเอก  (Ph.D.)