ศึกษาอิทธิพลของลัทธิจักรวรรดินิยมที่มีต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ขบวนการชาตินิยม การเรียกร้องเอกราช การยึดครองของญี่ปุ่นในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัญหาและสภาพของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่ได้รับเอกราชจนถึงปัจจุบัน ความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาค

ศึกษาความเคลื่อนไหวและเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จากความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งก่อให้เกิดภาวะวิกฤติในส่วนต่างๆของโลก ผลกระทบและเหตุการณ์สำคัญที่มีต่อประเทศไทยในทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม จนถึงปัจจุบัน