วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ความหมายและความสำคัญของวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว ดัชนีความบริบูรณ์ คุณภาพและมาตรฐานการเก็บเกี่ยว การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว โรคและแมลงหลังการเก็บเกี่ยวและการป้องกันกำจัด และการเก็บรักษาผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว

ความต้องการของตลาดไม้ดอกไม้ประดับ การเลือกพันธุ์และชนิดของไม้ดอกไม้ประดับเป็นการค้า ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ การวางแผนการปลูกและปฏิบัติการดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ปัญหาและการเตรียมการแก้ปัญหาในการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า

ความสำคัญของไม้ผล ประเภทของไม้ผล สัณฐานวิทยาของไม้ผล การออกดอกและสรีรวิทยาการออกดอก การติดผลและสรีรวิทยาการติดผล การสุกของผล การเลือกพื้นที่ปลูก การเลือกชนิดของไม้ผลที่เหมาะสม การเตรียมพื้นที่ การปลูก การปฏิบัติดูแล วิธีการขยายพันธุ์ การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การจำหน่ายผลิตผลและการแปรรูป