ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

โครงสร้างและหน้าที่สำคัญของราก ใบ ดอก ลำต้น ผล เมล้ด กระบวนการที่สำคัญที่เกิดขึ้นในพืช การเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืช การจำแนกประเภทของพืช หลักการปลูก และการดูแลรักษาพืชเบื้องต้น