วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

พื้นฐานทางสถิติ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 2 ทรีทเมนต์ การวางแผนการทดลองที่มีอย่างน้อย 3 ทรีทเมนต์ การวางแผนการทดลองที่มีปัจจัยเดี่ยว การวางแผนการทดลองแบบสุ่มโดยตลอด การวางแผนการทดลองแบบบล็อคสมบูรณ์ การวางแผนการทดลองแบบลาตินสแควร์ การวางแผนการทดลองที่มีอย่างน้อย 2 ปัจจัย การจัดแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล แผนการทดลองแบบบล็อคไม่สมบูรณ์ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย สมการถดถอย

เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่มีสำคัญต่ออาหาร   ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเสื่อมเสีย แหล่งที่มาของการปนเปื้อนจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเสื่อมเสีย     การใช้ประโยชน์ของจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษและการควบคุม มาตรฐานและการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหารประเภทต่างๆ