วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วิชา  4122153 คณิตศาสตร์ดิสครีต เรียนรู้เกี่ยวกับ

เซต ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์ ความสัมพันธ์ ชนิดของความสัมพันธ์และความสัมพันธ์ฐานสอง ฟังก์ชันคณิตศาสตร์เชิงนับ หลักการนับ กราฟและกราฟระบุทิศทาง เมทริกซ์ ต้นไม้  ข่ายงาน  พีชคณิตบูลีน รหัสเทียม  การเขียนรหัสเทียมเพื่อการคำนวณสำหรับคอมพิวเตอร์ ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์  


วงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ การวางแผนโครงงาน ข้อกำาหนดความต้องการของ

ซอฟต์แวร์การประกันคุณภาพ การออกแบบซอฟต์แวร์การบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ระเบียบวิธีทาง

ซอฟต์แวร์การประเมินกระบวนการ การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์

Software development life cycle, project planning, software requirement specification, quality assurance, software design, software maintenance, software methodology, process assessment, software configuration management.

mcs.pdfmcs.pdf

ศึกษาหลักการและเทคนิคการเหมืองข้อมูล เครื่องมือและโปรแกรมประยุกต์การเหมืองข้อมูล การค้นพบความรู้ในฐานข้อมูล โกดังข้อมูล (Data Warehouse) เทคนิคการประเมินค่าเชิงรูปนัย (Formal Evaluation Techniques) โครงข่ายประสาท (Neural Networks) เทคนิคทางสถิติและเทคนิคชำนัญพิเศษ (Specialized Techniques) ระบบอิงหลักเกณฑ์ (Rule-based Systems) การจัดการความไม่แน่นอนในระบบอิงหลักเกณฑ์ ตัวแทนอัจฉริยะ (Intelligent Agents) โดยให้มีการฝึกปฏิบัติโดยใช้เทคนิคการเหมืองข้อมูลเพื่อประมวลผลข้อมูล

ความหมายของซอฟต์แวร์ คุณลักษณะของซอฟต์แวร์ที่ดี กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามหลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ความต้องการและตัวแบบการออกแบบซอฟต์แวร์ รูปแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ การทดสอบซอฟต์แวร์ การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ การประมาณการต้นทุนซอฟต์แวร์ และการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามหัวข้อที่เลือก

เปิดสอน

7013104 วันพุธ

4122153 วันพฤหัส 

เปิดสอนวัน จันทร์ อังคาร