วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ (Computer and Cyber Security)

To introduce students to the principles of computer security, incorporating the following
topics: security trends, general security concepts, attacks and malware, organisational security and operations, roles of people in security, cryptography and its techniques, network fundamentals, network security and its applications, firewall, remote access, intrusion detection system, email security, web security, and risk management.

ศึกษาถึงหลักการของความมั่นคงคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปเกี่ยวกับแนวโน้มของความมั่นคง มโน-ภาพทั่วไปเกี่ยวกับความมั่นคง ความมั่นคงในองค์กร บทบาทของคนด้านความมั่นคง วิทยาการรหัสลับ โครงสร้างพื้นฐานของกุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure) มาตรฐานและโพรโทคอล (Standards and Protocols) ผลกระทบของความมั่นคงเชิงกายภาพบนเครือข่าย พื้นฐานด้านเครือข่าย (Network fundamentals) ความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructures) การเข้าถึงจากทางไกล การส่งสารบนระบบไร้สายและการส่งสารทันที ระบบการตรวจจับผู้บุกรุก แนวกั้นของความมั่นคง (Security Baseline) การโจมตีและซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย (Attacks and Malware) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) องค์ประกอบของเว็บ การพัฒนาซอฟต์แวร์ การกู้ภัยพิบัติ ความต่อเนื่องของธุรกิจและนโยบายขององค์การการจัดการความเสี่ยง การจัดการเปลี่ยนแปลง การจัดเอกสิทธิ์ (Privilege Management) การตรวจหาการทำผิดกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ (Computer Forensics) และความมั่นคงกับกฎหมาย ทั้งนี้ให้มีการฝึกวิเคราะห์ ค้นคว้าปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในประเด็นที่ศึกษาข้างต้น