วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะสำคัญของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทางอินเทอร์เน็ต  ตัวแบบธุรกิจเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชำระเงินออนไลน์ ระบบการรักษาความปลอดภัยในการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ฝึกปฏิบัติการสร้างการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทางอินเทอร์เน็ต ด้วยซอฟต์แวร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันอย่างมีขั้นตอน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม