ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

การพัฒนาการของเด็กในด้านต่างๆ 4 ด้านได้แก่

1. ด้านร่างกาย เน้นการพัฒนาในด้านการทรงตัว และการเคลื่อนไหวทำให้ร่างกายแข็งแรง

2. ด้านจิตใจ และอารมณ์ เน้นการพัฒนาในด้านการแสดงความรู้สึก

3. ด้านสังคม เน้นการพัฒนาการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น

4. ด้านสติปัญญา เน้นให้เด็กได้รับรู้และเข้าใจสิ่งใหม่ๆ การคิด จินตนาการ ความเข้าใจ และภาษา    ความหมาย  ความสำคัญของดนตรีและการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย   จุดมุ่งหมาย หลักการ  แนวคิด  และทฤษฎีเกี่ยวกับดนตรีและการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย  พัฒนาการทางดนตรีและการเคลื่อนไหวของเด็กปฐมวัย ประเภทของการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย  หลักในการจัดกิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย  การเลือกเพลงและดนตรี  การแต่งเพลงและสอนเพลงสำหรับเด็ก  การร้องเพลง  การฝึกท่าทางประกอบเพลง  การเคลื่อนไหวพื้นฐาน  การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะและบทเพลง  การเคลื่อนไหวเลียนแบบ  และการเคลื่อนไหวสร้างสรรค์

       ธรรมชาติและความต้องการของเด็กปฐมวัย ประวัติและวิวัฒนาการทางการศึกษาปฐมวัย ทั้งของไทยและต่างประเทศ ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษาปฐมวัย รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยของไทยและต่างประเทศ หน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาปฐมวัย