ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

    ความหมาย  ความสำคัญของดนตรีและการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย   จุดมุ่งหมาย หลักการ  แนวคิด  และทฤษฎีเกี่ยวกับดนตรีและการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย  พัฒนาการทางดนตรีและการเคลื่อนไหวของเด็กปฐมวัย ประเภทของการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย  หลักในการจัดกิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย  การเลือกเพลงและดนตรี  การแต่งเพลงและสอนเพลงสำหรับเด็ก  การร้องเพลง  การฝึกท่าทางประกอบเพลง  การเคลื่อนไหวพื้นฐาน  การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะและบทเพลง  การเคลื่อนไหวเลียนแบบ  และการเคลื่อนไหวสร้างสรรค์

       ธรรมชาติและความต้องการของเด็กปฐมวัย ประวัติและวิวัฒนาการทางการศึกษาปฐมวัย ทั้งของไทยและต่างประเทศ ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษาปฐมวัย รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยของไทยและต่างประเทศ หน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาปฐมวัย