ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ศึกษาถึงแนวคิด ตลอดจนปัญหาทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ประสบในปัจจุบันเป็นการศึกษาค้นคว้าร่วมกันเพื่อนำมาอภิปราย รายงาน และวิเคราะห์แนวทางเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้น ตลอดจนนำแนวทางนั้นมาประยุกต์ใช้ในการฝึก และการจัดการกีฬา

ศึกษาวัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ รูปแบบ วิธีการออกกำลังกายและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายให้เหมาะสมกับวัย ข้อควรระวังและการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ศึกษาการเล่นและกติกาการแข่งขันกีฬา มารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูกีฬาที่ดี โดยให้เลือกกิจกรรมกีฬาที่ผู้เรียนสนใจ