ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว

ความหมาย ความสำคัญ ปรัชญาและหลักการแนะแนวให้คำปรึกษา ประเภทของการแนะแนว จรรยาบรรณของครูแนะแนว กลไกความสำเร็จของการแนะแนว การบริหารงานและการจัดบริการแนะแนวในการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา การป้องกัน แก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง การให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น