บริหารธุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

MS. LMS.

ระบบจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ  http://mslib.pbru.ac.th/moodle

  • ศึกษาถึงแนวคิดพื้นฐาน นโยบาย วัตถุประสงค์ของการจัดการคุณภาพ การออกแบบการควบคุมวงจรคุณภาพ การจัดการต้นทุนการควบคุม คุณภาพการควบคุมเชิงสถิติ
  • A study of essential quality management array including basic concepts, key policies, objectives, quality management cycle design, and statistical quality control.

ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับหลักการบริหารงานเชิงพฤติกรรมศาสตร์ การผสมผสานความเจริญเติบโตส่วนบุคคลของสมาชิกภายในองค์การเข้ากับวัตถุประสงค์ขององค์การโดยเน้นหนักเรื่องการสร้างทีมงาน การนำเอานวัตกรรมการบริหารและเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆอย่างเป็นระบบที่ให้ทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพกับองค์การ

ความหมายและแนวคิดของเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีพฤติกรรมผู้ผลิต อุปสงค์ อุปทาน ตลาดประเภทต่างๆ การจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่ปัจจัยการผลิต การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และบทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป

ศึกษาถึงแนวคิดและที่มาของจริยธรรมและเหตุผลที่ธุรกิจต้องมีจริยธรรม รวมทั้งการสร้างจริยธรรมองค์การธุรกิจ เน้นจริยธรรมของผู้บริหาร (Management Ethic) และ จริยธรรมของพนักงาน (Employee’s Ethics) โดย ใช้กรณีตัวอย่างประกอบด้วย

ศึกษาบทประยุกต์ทฤษฎีความน่าจะเป็น  การวิเคราะห์ต้นทุน  แบบจำลอง ทฤษฏีผลเลิศ  การโปรแกรมเชิงเส้น  การวิเคราะห์ข่ายงาน ทฤษฎีเกม  และทฤษฏีแถวคอยเพื่อให้เกิดทักษะและนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้