บริหารธุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

MS. LMS.

ระบบจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ  http://mslib.pbru.ac.th/moodle