นิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

MS. LMS.

ระบบจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ  http://mslib.pbru.ac.th/moodle

3031101 หลักการประชาสัมพันธ์ (Principles of Public Relations)

ความหมาย  ความสำคัญ  วิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์  กระบวนการประชาสัมพันธ์  เครื่องมือในการประชาสัมพันธ์  การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานประเภทต่าง ๆ รวมถึงบทบาท  ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.อรุณรัตน์  ชินวรณ์

3043405 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น (Basic Television Production)

กระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ และฝึกผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น

ผศ.ดร.อรุณรัตน์  ชินวรณ์