ศึกษาวิเคราะห์ สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ การตั้งชื่อทางวิทยาศาสตร์ อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับปัจจัยทางชีวภาพ การถ่ายทอดพลังงานและการลำเลียงสารในระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ ประชากร วัฎจักรของสาร โครงสร้างของเซลล์ การเคลื่อนที่ของสารผ่านเซลล์ การแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิต สารชีวโมเลกุล โครงสร้างของพืชตั้งแต่ราก ลำต้น ใบ การลำเลียงน้ำ แร่ธาตุ และอาหาร การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช การสิบพันธุ์ของพืชดอก การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศในพืช การวัดการเจริญเติบโตของพืช การตอบสนองของพืช โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย การวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ การสำรวจ การตรวจสอบ การทำนาย และการทดลองเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม