คำอธิบายรายวิชา

เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เซตนับได้และเซตนับไม่ได้

คำอธิบายรายวิชา

อินทิกรัลไม่จำกัดเขต  อินทิกรัลจำกัดเขต เทคนิคการอินทิเกรต  กฎของโลปิตาลและอิมพรอบเพอร์อินทิกรัล  การประยุกต์ใช้อินทิกรัล  กราฟของสมการกำลังสอง

คณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

ศึกษาระบบการทำงานของระบบการเก็บข้อมูลและการสื่อสาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ระบบการสื่อสาร อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบการสื่อสาร ระบบการส่งข้อมูลแบบทางเดียว แบบสองทางพร้อมกัน ชนิด ของ การส่งข้อมูล Analog และ Digital สถาปัตยกรรม Network Protocol ระบบเครือข่าย WAN LAN และ Distributed System

เพื่อพัฒนาความคิดและสามารถนำคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

คำอธิบายรายวิชา

                ความหมายขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ   การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลข (ค่ากลาง การกระจายของข้อมูล ตำแหน่งของข้อมูล ความเบ้และความโด่ง )ความน่าจะเป็น  ตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหมายและความแปรปรวน การแจกแจงแบบทวินาม  แบบปัวส์ซอง และแบบปกติ  ทฤษฎีตัวอย่างสุ่ม การแจกแจงแบบที แบบไคสแควร์ และแบบเอฟ การประมาณค่าและ การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย สัดส่วน และความแปรปรวนของประชากร หนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม