ฝึกวิเคราะห์โครงการพัฒนาระดับต่างๆ  ตั้งแต่ระดับบุคคล  ครอบครัว  องค์กรหรือคณะบุคคล  ชุมชน  จังหวัด  ประเทศ  และภูมิภาคของโลก  ทั้งโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ด้านสุขภาพ  ด้านการศึกษา  ด้านศิลปวัฒนธรรม  ด้านความมั่นคง  ด้านการปกครอง  ด้านสิ่งแวดล้อม  และด้านอื่นๆถ้ามี  โดยเลือกทั้งโครงการที่ประสบความสำเร็จมาก  และโครงการที่มีความสำเร็จน้อย   ทั้งนี้เพื่อ  ให้เกิดทักษะในการมองเห็นการก่อกำเนิดของแต่ละโครงการว่าเกิดขึ้น โดยความคิดและความพยายามของใคร  ด้วยเหตุผลอะไรหรือเพื่อสนองความต้องการอะไร  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาหรือไม่  อย่างไร  และโครงการนั้นประสบความสำเร็จมากหรือน้อยเพราะเหตุปัจจัยอะไร  (สัดส่วนภาคทฤษฎี ต่อภาคปฏิบัติ =2 :
ศึกษาความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ กลไกล โครงสร้าง ระบบเศรษฐกิจ ปัจจัยการผลิต การตลาด รายได้ประชาติ การเงิน การคลัง การค้าระหว่างประเทศ และปัญหาของระบบเศรษฐกิจไทย  แนวทางของการพัฒนาทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสังคม