อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อการบูรณาการกับงานวิจัยในชั้นเรียน