โปรแกรม Microsoft Excel 2007 เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถสูงในด้านการคำนวณ การจัดเรียงข้อมูล การจัดทำแผนภูมิ อย่างมีประสิทธิภาพ จากคุณลักษณะดังกล่าว เราสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel มาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้เป็นอย่างดี