ตรรกะประพจน์ ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น ทฤษฎีเซต การนับและความสัมพันธ์เวียนบังเกิด การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ ทฤษฎีบททวินาม สามเหลี่ยมพาสคัล ฟังก์ชัน หลักการ ช่องนกพิราบ ความสัมพันธ์ กราฟและต้นไม้ วิถีและวงจร ต้นไม้ทวิภาค ต้นไม้ทอดข้าม ข่ายงาน และพีชคณิตบูลีน รวมทั้งการฝึกเขียนรหัสเทียมคำนวณสำหรับคอมพิวเตอร์