ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย

หลักการและวิธีการพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในฐานะโฆษก พิธีกร ผู้จัดรายการ การอ่านตามบท

การอ่านข่าว  ตลอดจนการบรรยายทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ความรู้เกี่ยวกับการสอบเป็นผู้ประกาศ        

ของกรมประชาสัมพันธ์

การใช้ซอฟต์แวร์จัดทำเอกสารและธุรกิจ  2(2-0)

THTF007 พื้นฐานคอมพิวเตอร์กับงานเอกสารภาษาไทย  2(1-2)

พื้นฐานคอมพิวเตอร์กับงานเอกสารภาษาไทย  2(1-2)