ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทและชนิดของวัตถุดิบอาหารสัตว์ สารพิษและข้อจำกัดในการใช้วัตถุดิบ ความต้องการโภชนของสัตว์ หลักการสร้างสูตรอาหารสัตว์ตามปริมาณโภชนของวัตถุดิบและความต้องการโภชนของสัตว์ การคำนวณสูตรอาหารสัตว์ด้วยมือและด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป เครื่องมือและอุปกรณ์ผสมอาหารสัตว์ การผสมอาหารสัตว์และการเก็บรักษา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการอาหารสัตว์การให้อาหารสัตว์ระยะต่าง ๆ และการนำผลพลอยได้จากการเกษตรและหรืออุตสาหกรรมเกษตรมาประยุกต์ใช้เป็นอาหารสัตว์

เอกสารประกอบการสอน.pdfเอกสารประกอบการสอน.pdf