ข่าวและประกาศ

รายชื่องานวิจัยชั้นเรียน

 
画像 ปรัชญนันท์ นิลสุข
รายชื่องานวิจัยชั้นเรียน
2015年 07月 25日(Saturday) 11:48 - ปรัชญนันท์ นิลสุข の投稿
 

 

รายชื่องานวิจัยชั้นเรียน การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์วิชา ง23202 เรื่อง การใช้งาน

โปรแกรม Excel 2010 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์  อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี

+++++++++

การสร้างบทเรียนออนไลน์ เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุ วรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา) +++++++++

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยใช้บทเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี

++++++++++

ผลการใช้ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์รายวิชาคอมพิวเตอร์ 1 เรื่องหลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน........................... +++++++++++

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์โดยใช้บทเรียนออนไลน์แบบ ซ่อมเสริม ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศาลเจ้า(ห้าวนุกูลวิทยา)

+++++++++++

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม(วัฒนรวมวิทยา) ++++++++++ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft

Excel (โปรแกรมตารางงาน) จากบทเรียนออนไลน์ ของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ++++++++++ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้บทเรียนออนไลน์ของนัก

เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์) +++++++++++ การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์เรื่องตรีโกณมิติเพื่อ

ใช้ในการแก้ปัญหากลศาสตร์ในรายวิชาฟิสิกส์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา +++++++++++ 1. การทดลองทำบทเรียนออนไลน์เพื่อลดปัญหาการทำข้อสอบไม่ได้ในวิชา

ดนตรี-นาฏศิลป์ ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 ของนักเรียน

โรงเรียนอรุณประดิษฐ เพชรบุรี 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ เพื่อการเรียนรู้จากชุดการ

เรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  นักเรียน

โรงเรียนอรุณประดิษฐ เพชรบุรี 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ เพื่อการเรียนรู้จากอีเลิร์นนิ่ง

ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  นักเรียนโรงเรียนอรุณประดิษฐ

เพชรบุรี 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซ่อมเสริมวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ เพื่อการเรียนรู้ จากบทเรียนออนไลน์ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  นักเรียน

โรงเรียนอรุณประดิษฐ เพชรบุรี ++++++++++++ 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

งานอาชีพ จากบนเรียนออนไลน์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากชุด

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน เรื่องแรงและ

การเคลื่อนที่ ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล

วัดประทุมศณาวาส ++++++++++++ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทย เรื่องอักษรสามหมู่

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองมอญ ++++++++++++ 1. การศึกษาผลการสอนซ่อมเสริม จากบทเรียนออนไลน์ เรื่องระบบจำนวน

เต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนหัวหิน 2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม จากบท

เรียนออนไลน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนหัวหิน +++++++++++ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องประโยคที่ใช้ในการสื่อสารจากบทเรียนออนไลน์

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดพระทรง(สุทธิ

วิเทศอุปถัมภ์) ++++++++ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์จากบทเรียนออนไลน์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขาตะเคราฯ ++++++++ การพัฒนาทักษะการเขียนมาตราตัวสะกดแม่ ก กา โดยใช้แบบฝึกทักษะ วิชา............................ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร.ร.ตชด.บ้านท่าวังหิน ++++++++ การพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์เรื่องร้อยละ เปอร์เซ็นต์ของนัก

เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์) +++++++ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพึ่อการเรียนรู้จากบทเรียนออนไลน์

ในระดับมัธยมศึกษาปีที่1ของนักเรียนโรงเรียนอรุณประดิษฐ  จังหวัดเพชรบุรี +++++++ การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษตามแนวการสอนอ่านเพื่อการ

สื่อสารโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี วิชาภาษาอังกฤษ

อ่าน-เขียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา

จังหวัดเพชรบุรี +++++++ การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้คู่ไอที กลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส +++++++

画像 PBRU_อมรรัตน์ คันชั่ง
ตอบ: รายชื่องานวิจัยชั้นเรียน
2015年 07月 25日(Saturday) 11:22 - PBRU_อมรรัตน์ คันชั่ง の投稿
 

การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์ วิชา ง23202 เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Excel 2010 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์  อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี

画像 PBRU_ช่อเพชร พิธานเกื้อกูล
ตอบ: รายชื่องานวิจัยชั้นเรียน
2015年 07月 25日(Saturday) 11:10 - PBRU_ช่อเพชร พิธานเกื้อกูล の投稿
 

การสร้างบทเรียนออนไลน์ เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา) 

画像 PBRU_สิรีนาถ เลียบวัน
ตอบ: รายชื่องานวิจัยชั้นเรียน
2015年 07月 25日(Saturday) 11:10 - PBRU_สิรีนาถ เลียบวัน の投稿
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยใช้บทเรียนออนไลน์

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี

画像 PBRU_ชาลี ทองย้อย
ตอบ: รายชื่องานวิจัยชั้นเรียน
2015年 07月 25日(Saturday) 11:10 - PBRU_ชาลี ทองย้อย の投稿
 

ผลการใช้ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์รายวิชาคอมพิวเตอร์ 1 เรื่องหลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

画像 PBRU_ชาลี ทองย้อย
ตอบ: รายชื่องานวิจัยชั้นเรียน
2015年 07月 25日(Saturday) 11:37 - PBRU_ชาลี ทองย้อย の投稿
 

ผลการใช้ระบบการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์ 1 เรื่องหลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว

画像 PBRU_ชูชาติ สุนเจริญ
ตอบ: รายชื่องานวิจัยชั้นเรียน
2015年 07月 25日(Saturday) 11:40 - PBRU_ชูชาติ สุนเจริญ の投稿
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้บทเรียนออนไลน์แบบซ่อมเสริม ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา)

画像 PBRU_เกษตรชัย บำรุงธรรม
ตอบ: รายชื่องานวิจัยชั้นเรียน
2015年 07月 25日(Saturday) 11:12 - PBRU_เกษตรชัย บำรุงธรรม の投稿
 

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม(วัฒนรวมวิทยา)

画像 PBRU_แน่งน้อย ประเสริฐ
ตอบ: รายชื่องานวิจัยชั้นเรียน
2015年 07月 25日(Saturday) 11:22 - PBRU_แน่งน้อย ประเสริฐ の投稿
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางงาน

จากบทเรียนออนไลน์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 

画像 pbru_กรกนก จรัสรัมย์
ตอบ: รายชื่องานวิจัยชั้นเรียน
2015年 07月 25日(Saturday) 11:40 - pbru_กรกนก จรัสรัมย์ の投稿
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้บทเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์)

画像 PBRU_ทำนอง อิ่มทั่ว
ตอบ: รายชื่องานวิจัยชั้นเรียน
2015年 07月 25日(Saturday) 11:14 - PBRU_ทำนอง อิ่มทั่ว の投稿
 

การพัฒนาบทเเรียนออนไลน์เพื่อฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์เรื่องตรีโกณมิติเพื่อใช้ในการแก้ปัญหากลศาสตร์ในรายวิชาฟิสิกส์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา

画像 PBRU_กนกรัตน์ ทับทอง
ตอบ: รายชื่องานวิจัยชั้นเรียน
2015年 07月 25日(Saturday) 11:17 - PBRU_กนกรัตน์ ทับทอง の投稿
 

1.การทดลองทำบทเรียนออนไลน์เพื่อลดปัญหาการทำข้อสอบไม่ได้ในวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6

    ของนักเรียนโรงเรียนอรุณประดิษฐ เพชรบุรี

2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ เพื่อการเรียนรู้จากชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6  นักเรียนโรงเรียนอรุณประดิษฐ เพชรบุรี

画像 PBRU_วิไลรักษ์ สุขโต
ตอบ: รายชื่องานวิจัยชั้นเรียน
2015年 07月 25日(Saturday) 11:21 - PBRU_วิไลรักษ์ สุขโต の投稿
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทย เรื่องอักษรสามหมู่ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองมอญ

画像 PBRU_อรรจนาภรณ์ สำรวมจิตต์
ตอบ: รายชื่องานวิจัยชั้นเรียน
2015年 07月 25日(Saturday) 11:41 - PBRU_อรรจนาภรณ์ สำรวมจิตต์ の投稿
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องประโยคที่ใช้ในการสื่อสารจากบทเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดพระทรง(สุทธิวิเทศอุปถัมภ์)

画像 ปรัชญนันท์ นิลสุข
ตอบ: รายชื่องานวิจัยชั้นเรียน
2015年 07月 25日(Saturday) 11:20 - ปรัชญนันท์ นิลสุข の投稿
 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ จากบนเรียนออนไลน์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมศณาวาส


画像 PBRU_สมศักดิ์ มีนุช
ตอบ: รายชื่องานวิจัยชั้นเรียน
2015年 07月 25日(Saturday) 11:20 - PBRU_สมศักดิ์ มีนุช の投稿
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์จากบทเรียนออนไลน์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขาตะเคราฯ

画像 PBRU_เอื้อมพร ไหลเรี่ย
ตอบ: รายชื่องานวิจัยชั้นเรียน
2015年 07月 25日(Saturday) 11:20 - PBRU_เอื้อมพร ไหลเรี่ย の投稿
 

การพัฒนาทักษะการเขียนมาตราตัวสะกดแม่ ก กา โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร.ร.ตชด.บ้านท่าวังหิน

画像 PBRU_อัญชลี สารกุล
ตอบ: รายชื่องานวิจัยชั้นเรียน
2015年 07月 25日(Saturday) 11:41 - PBRU_อัญชลี สารกุล の投稿
 

1. การพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์เรื่องร้อยละ เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์)

 

 

画像 pbru_จารุวรรณ ยุุูุทธยง
ตอบ: รายชื่องานวิจัยชั้นเรียน
2015年 07月 25日(Saturday) 11:21 - pbru_จารุวรรณ ยุุูุทธยง の投稿
 

ผลส้มฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพึ่อการเรียนรู้จากบทเรียนออนไลน์ในระดับมัธยมศึกษาปีที่1ของนักเรียนโรงเรียนอรุณประดิษฐ  จังหวัดเพชรบุรี

 

KruKung
ตอบ: รายชื่องานวิจัยชั้นเรียน
2015年 07月 25日(Saturday) 11:22 - PBRU_kurkung Ubonnoi の投稿
 

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษตามแนวการสอนอ่านเพื่อการสื่อสารโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี

画像 PBRU_อรอุมา กรใย
ตอบ: รายชื่องานวิจัยชั้นเรียน
2015年 07月 25日(Saturday) 11:24 - PBRU_อรอุมา กรใย の投稿
 

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้คู่ไอที กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

画像 PBRUไพศาล ประดิษฐ์ศิริงาม
ตอบ: รายชื่องานวิจัยชั้นเรียน
2015年 07月 25日(Saturday) 12:00 - PBRUไพศาล ประดิษฐ์ศิริงาม の投稿
 

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรมตารางงาน รายวิชา ง20210 เทคโนโลยีสารสนเทศ3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

画像 PBRUสุนันทา มิ่งดอนไพร
ตอบ: รายชื่องานวิจัยชั้นเรียน
2015年 07月 25日(Saturday) 12:01 - PBRUสุนันทา มิ่งดอนไพร の投稿
 

การพัฒนาการอ่านภาษาไทยให้คล่องโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านวิชาภาษาไทย  ของนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียน ตชด.บ้านเขาจ้าว

画像 PBRU_ประมวล พลเกษตร
ตอบ: รายชื่องานวิจัยชั้นเรียน
2015年 07月 26日(Sunday) 10:07 - PBRU_ประมวล พลเกษตร の投稿
 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องหน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ป.6

画像 PBRU_อนุวัฒน์ แสงวงค์
ตอบ: รายชื่องานวิจัยชั้นเรียน
2015年 07月 26日(Sunday) 14:32 - PBRU_อนุวัฒน์ แสงวงค์ の投稿
 

การพัฒนาการเขียนคำที่มีวรรณยุกต์โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ท 13101 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110