ข่าวและประกาศ

ตัวอย่างการอ้างอิงงานวิจัยบทเรียนออนไลน์

 
Picture of ปรัชญนันท์ นิลสุข
ตัวอย่างการอ้างอิงงานวิจัยบทเรียนออนไลน์
by ปรัชญนันท์ นิลสุข - Sunday, 26 July 2015, 11:15 AM
 

ปรัชญนันท์  นิลสุข  (2556) จินตวิศวกรรมทางการศึกษา. วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา. ปีที่ 25 ฉบับที่

88  ตุลาคม-ธันวาคม. หน้า 14-19.

Nilsook, P., Utakrit, N., and Clayden, J. (2014) Imagineering in Education: A Framework

to Enhance Students' Learning Performance and Creativity in Thinking.

Educational Technology. January-Febuary 2014, Vol. 54 Issue 1, p14-20.

กนกรัตน์  จิรสัจจานุกูล ,ปรัชญนันท์  นิลสุข และจันทร์เพ็ญ งามพรม (2556) ผลของการใช้บทเรียนออนไลน์ร่วมกับเครือข่ายสังคมสำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี. การประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2556 ( CIT2013)  23-25 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร.

บทเรียนออนไลน์เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน งานวิจัยของกนกรัตน์  จิรสัจจานุกูล ,ปรัชญนันท์  นิลสุข และจันทร์เพ็ญ งามพรม (2556) พบว่านักศึกษาที่เรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ร่วมกับเครือข่ายสังคมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Picture of pbru_กรกนก จรัสรัมย์
ตอบ: ตัวอย่างการอ้างอิงงานวิจัยบทเรียนออนไลน์
by pbru_กรกนก จรัสรัมย์ - Saturday, 25 July 2015, 2:37 PM
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กนกรัตน์  จิรสัจจานุกูล ,ปรัชญนันท์  นิลสุข และจันทร์เพ็ญ งามพรม (2556) ผลของการใช้บทเรียนออนไลน์ร่วมกับเครือข่ายสังคมสำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี. การประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2556 ( CIT2013)  23-25 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร.บทเรียนออนไลน์เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน งานวิจัยของกนกรัตน์  จิรสัจจานุกูล ,ปรัชญนันท์  นิลสุข และจันทร์เพ็ญ งามพรม (2556) พบว่านักศึกษาที่เรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ร่วมกับเครือข่ายสังคมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Picture of PBRU_ชูชาติ สุนเจริญ
ตอบ: ตัวอย่างการอ้างอิงงานวิจัยบทเรียนออนไลน์
by PBRU_ชูชาติ สุนเจริญ - Saturday, 25 July 2015, 2:39 PM
 

ภาควิชาเทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษา (2556) การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์.
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน
ผ่านสื่อออนไลน์ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนผ่านรูปแบบการเรียนการสอนผ่าน
สื่อออนไลน์ในการวิจัยในระยะที่ 2 และการวิจัยในระยะที่ 3 มีผลการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ ทําให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น

Picture of PBRU_อรรจนาภรณ์ สำรวมจิตต์
ตอบ: ตัวอย่างการอ้างอิงงานวิจัยบทเรียนออนไลน์
 

กนกรัตน์  จิรสัจจานุกูล ,ปรัชญนันท์  นิลสุข และจันทร์เพ็ญ งามพรม (2556) ผลของการใช้บทเรียนออนไลน์ร่วมกับเครือข่ายสังคมสำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี. การประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2556 ( CIT2013)  23-25 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร.

บทเรียนออนไลน์เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน งานวิจัยของกนกรัตน์  จิรสัจจานุกูล ,ปรัชญนันท์  นิลสุข และจันทร์เพ็ญ งามพรม (2556) พบว่านักศึกษาที่เรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ร่วมกับเครือข่ายสังคมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01