ข่าวและประกาศ

ชื่องานวิจัย

 
画像 PBRU-วันดี ทองนวลจันทร์
ชื่องานวิจัย
2015年 07月 25日(Saturday) 11:15 - PBRU-วันดี ทองนวลจันทร์ の投稿
 

การศึกษาผลการซ่อมเสริม จากบทเรียนออนไลน์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/7 โรงเรียนหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

KruKung
ตอบ: ชื่องานวิจัย
2015年 07月 25日(Saturday) 11:20 - PBRU_kurkung Ubonnoi の投稿
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษตามแนวการสอนอ่านเพื่อการสื่อสาร

โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี

KruKung
ตอบ: ชื่องานวิจัย
2015年 07月 25日(Saturday) 11:20 - PBRU_kurkung Ubonnoi の投稿
 

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษตามแนวการสอนอ่านเพื่อการสื่อสารโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี