ข่าวและประกาศ

ชื่องานวิจัย

 
รูปภาพของPBRU-วันดี ทองนวลจันทร์
ชื่องานวิจัย
โดย PBRU-วันดี ทองนวลจันทร์ - Saturday, 25 July 2015, 11:15AM
 

การศึกษาผลการซ่อมเสริม จากบทเรียนออนไลน์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/7 โรงเรียนหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

KruKung
ตอบ: ชื่องานวิจัย
โดย PBRU_kurkung Ubonnoi - Saturday, 25 July 2015, 11:20AM
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษตามแนวการสอนอ่านเพื่อการสื่อสาร

โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี

KruKung
ตอบ: ชื่องานวิจัย
โดย PBRU_kurkung Ubonnoi - Saturday, 25 July 2015, 11:20AM
 

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษตามแนวการสอนอ่านเพื่อการสื่อสารโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี