ข่าวและประกาศ

ชื่องานวิจัย

 
PBRU-วันดี ทองนวลจันทร์的头像
ชื่องานวิจัย
PBRU-วันดี ทองนวลจันทร์ 发表于 2015年07月25日 Saturday 11:15
 

การศึกษาผลการซ่อมเสริม จากบทเรียนออนไลน์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/7 โรงเรียนหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

KruKung
ตอบ: ชื่องานวิจัย
PBRU_kurkung Ubonnoi 发表于 2015年07月25日 Saturday 11:20
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษตามแนวการสอนอ่านเพื่อการสื่อสาร

โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี

KruKung
ตอบ: ชื่องานวิจัย
PBRU_kurkung Ubonnoi 发表于 2015年07月25日 Saturday 11:20
 

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษตามแนวการสอนอ่านเพื่อการสื่อสารโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี