ปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆที่ฟัง  ระบุตัวอักษรและเสียงอ่านออกเสียงและสะกดคำง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่าน  เลือกภาพตรงตามความหมายของคำและกลุ่มคำที่ฟัง ตอบคำถามจากการฟังเรื่องใกล้ตัว  พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆง่ายๆในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้คำสั่งง่ายๆตามแบบที่สั่ง  บอกความต้องการง่ายๆของตนเองตามแบบที่ฟัง  พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆที่เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟัง  พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว พูดและทำท่าประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  บอกชื่อและคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย  ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  ฟังพูดในสถานการณ์ง่ายๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน   ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวเห็นประโยชน์ในการเรียนภาษาต่างประเทศ  โดยสนใจร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม      รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  เกิดความเพลิดเพลิน  จากภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ


คำอธิบายรายวิชา.docxคำอธิบายรายวิชา.docx

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การอ่านบทอ่านเกี่ยวกับอาหารในเทศกาลต่างๆ การสนทนาเกี่ยวกับอาหาร การพูดอภิปรายเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองต่างๆ และอาหารพิเศษ รวมถึงการค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองในเทศกาล และวันสำคัญต่างๆ ในประเทศไทยจากแหล่งเรียนรู้อื่น

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

 - ตอบคำถามจากการอ่านบทอ่าน
 - พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร และการเฉลิมฉลองต่างๆ
 - เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ
 - เปรียบเทียบการใช้คำนำหน้าคำนามของภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
 - ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
 - ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า ความรู้/ข้อมูล จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ


การใช้คำบุพบท (Preposition) 

DOCA8000043210.pdfDOCA8000043210.pdf

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษ (อ่าน เขียน) Weaving It Together 2 (Second Edition) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต
               อ่านออกเสียงข้อความถูกต้องตามหลักการอ่าน อ่านสารคดีเกี่ยวกับบุคลิกภาพ อาหาร วัฒนธรรมและประเพณี
บุคคลสำคัญ โดยใช้ทักษะ/กลยุทธ์การอ่านดังนี้คือ การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท การจับใจความสำคัญ ระบุ
รายละเอียด วิเคราะห์ความ ตีความ เชื่อมโยงความรู้เดิมกับข้อเขียน ความสัมพันธ์เชิงลำดับ พูดให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย
เขียนย่อหน้าบรรยาย ลำดับขั้นตอน ใช้ภาษาอังกฤษค้นคว้า บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ และนำเสนอด้วยการพูด ได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ
ผลการเรียนรู้
1. จับใจความสำคัญ บอกรายละเอียด วิเคราะห์ความ ตีความจากสารคดีเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะ อาหารการกิน วัฒนธรรม
ประเพณี บุคคลที่มีชื่อเสียง
2. เขียนประโยค ย่อหน้าบรรยาย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านหรือหัวข้อที่กำหนด
3. ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าและนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ
รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู้