การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อบูรณาการร่วมกับงานวิจัยในชั้นเรียน
ระยะที่1  วันที่ 4-5 กรกฏาคม 2558   การพัฒนาบทเรียนออนไลน์
ระยะที่2   วันที่ 25-26 กรกฏาคม 2558 การนำบทเรียนออนไลน์มาเขียนงานวิจัยในชั้นเรียน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560 กลุ่มครูโรงเรียนกองทุนฯ 14 โรงเรียน ได้สร้างรายวิชาเพิ่มเติมในการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 สู่การวิจัยในชั้นเรียน" 

ฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี