ข่าวและประกาศ

ชื่องานวิจัย

 
PBRU-วันดี ทองนวลจันทร์的头像
ชื่องานวิจัย
 

1. การศึกษาผลการสอนซ่อมเสริม จากบทเรียนออนไลน์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนหัวหิน

2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม จากบทเรียนออนไลน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนหัวหิน