ข่าวและประกาศ

ปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning" 18 พ.ค. 55

 
Picture of Admin User
ปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning" 18 พ.ค. 55
by Admin User - Thursday, 17 May 2012, 2:09 PM
 

ตารางการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร อบรม E-Learning
เรื่อง “ การจัดการ การเรียนการสอนออนไลน์ (Learning Management System by Moodle) http://learn.pbru.ac.th”
วันที่ 18  พฤษภาคม 2555
โดย โครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา และสำนักวิทยบริการฯ
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

วันที่

เวลา

กิจกรรม

วิทยากร

วันศุกร์ที่
18 พ.ค. 55

9.00-10.30

- เปิดการอบรม
- หลักการเบื้องตันเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบ e-Learning
- แนะนำ Learning Management System : Moodle และ การประยุกต์ใช้Moodle ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในไทย
- การปรับแต่งค่าในระบบ Moodle ในส่วนของ Course creator / Admin
- การปรับแต่งค่าต่าง ๆ ก่อนการใช้งาน
- จัดการบัญชีผู้ใช้งาน , ปรับแต่งหน้าเว็บเพจ
- แนะนำสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดการระบบ
- การสร้างและการจัดการรายวิชา ( อาจารย์ผู้สอน/Teacher)
- การเพิ่มประเภทรายวิชา
- การเพิ่มรายวิชาและการกำหนดรายละเอียดของรายวิชาที่เพิ่มใหม่
- การกำหนดผู้ดูแลรายวิชา ( อาจารย์ผู้สอน/Teacher)

- คณบดีคณะฯ
- ผอ./รอง ผอ. สำนักวิทยฯ
- อ.อัตภาพ มณีเติม

10.30-10.15

พัก - รับประทานอาหารว่าง

10.15-12.15

- การเพิ่มแหล่งข้อมูล เพิ่มหน้าเว็บเพจ การสร้างลิงค์ไปหาไฟล์หรือเว็บไซต์ ไดเร็กทอรี และ Label
- โมดูลการใช้ช่องทางการสื่อสารในบทเรียน ได้แก่
กระดานเสวนา (Web board), ห้องสนทนา (Chat)

12.15-13.15

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15-14.45

- การสร้างแบบทดสอบ แบบชนิดเลือกตอบ Multiple Choice
- การสร้างแบบทดสอบ แบบชนิดถูก/ผิด True/False
- การรายงานผลการสอบ

14.45-15.00

พัก - รับประทานอาหารว่าง

15.00-16.30

- การใช้ BLOCK HTML
- การใช้ BLOCK Flash
- การใช้ BLOCK Embed จากสื่อออนไลน์ภายนอก เช่น   Youtube
- การสร้างอภิธานศัพท์ (Glossary Module)
- การสร้างแบบทดสอบ แบบชนิดเลือกตอบด้วยโปรแกรม Hot Potatoes (ถ้ามีเวลาพอ)

 

นำเสนอผลงาน และประเมินผลโครงการ

16.15-16.30

พิธีปิดการอบรม

* หัวข้ออาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม