ข่าวและประกาศ

รับสมัครอาจารย์เข้าร่วมโครงการผลิตสื่อการสอนบน Learn PBRU.

 
Picture of Admin User
รับสมัครอาจารย์เข้าร่วมโครงการผลิตสื่อการสอนบน Learn PBRU.
by Admin User - Sunday, 24 March 2013, 5:29 PM
 

***************************************************************

 

รายชื่ออาจารย์ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ (update 24 มี.ค. 56) :

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา รหัส-ชื่อวิชา อีเมล์
1 อ.ตวงสิทธิ์ สนขำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3601101 - การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น toungsit@hotmail.com
2 ผศ.พิมลพรรณ พชรสิงห์ การบัญชี xxxxxx - xxxxxxx mol_mba@hotmail.com
3 อ.ดร.นวรัตน์ ประทุมตา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม xxxxxx - การตลาดวิสหกิจ nawaratpra@gmail.com
อ.จุฑามาศ ทะแกล้วพัฯธ์  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ xxxxxx - การเลี้ยงและขยายพันธ์ปลาสวยงาม runchoo@gmail.com
5 อ.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี วิทศวกรรมพลังงาน xxxxxx - กลศาสตร์ของไหล kangsadan_d@hotmail.com
6 อ.ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ เกษตรศาสตร์ xxxxxx - การผลิตไม้ผล sdangcham2517@yahoo.com
7 อ.อัจฉราภรณ์ จุฑาผาด คอมพิวเตอร์ประยุกต์ xxxxxx - เทคโนโลยีการนำเสนอ atcharaporn.ju@gmail.com
8 อ.จีรนันท์ ครองสินชัย เทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงาน 4120101 - เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร jumpeena@hotmail.com
9 อ.ปณิธี แก้วสวัสดิ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ xxxxxx - xxxxxxx pong2w032@hotmail.com
10 อ.ประอรนุช หงษ์ทอง สารสนเทศศาสตร์ xxxxxx - xxxxxxx  
11 อ.ดวงฤดี ชูตระกูล วิศวกรรมเครื่องกล  xxxxxx - xxxxxxx  
12 อ.จุติพร อินทะนิล วิศวกรรมพลังงาน  xxxxxx - xxxxxxx  
13 อ.สุกัญชลิกา บุณมาธรรม  คอมพิวเตอร์ประยุกต์ xxxxxx - การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  sukanchalika@hotmail.com
14 อ.เขมา แฉ่งฉายา ศิลปและการออกแบบ xxxxxx - xxxxxxx  
15 อ.ณัฐธัญ พงษ์พานิช การบัญชี  xxxxxx - การเงินธุรกิจ  nuttun_p@hotmail.com
16  อ. สุวรพร จุลนพ  โรงเรียนสาธิต  xxxxxx - xxxxxxx s_jullanope@yahoo.co.th 
17  อ.ดร.โชติวัธน์ ศุภิรัตนกุล วิศวกรรมเครื่องกล  xxxxxx - กลศาสตร์วัสดุ chotti_sut@hotmail.co.th 
18  อ.ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์  วิศวกรรมสารสนเทศ  xxxxxx - xxxxxxx   
19 อ.ราเชน คนณา เทคโนโลยีไฟฟ้า xxxxxx - xxxxxxx  
20 อ.วัชรีย์ กิ่งทอง สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ xxxxxx - xxxxxxx  
22

อาจารย์ทิพย์ธิดา บุตรฉุย

  xxxxxx - xxxxxxx  
23 

อ.ดร.ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (วท.ม.) xxxxxx - xxxxxxx  
24 

อ.ธนพงษ์ อุดมทรัพย์ 

การจัดการทั่วไป  xxxxxx - xxxxxxx   
25

อ.ฐิติมา บุญฑริก

วิทยาการคอมพิวเตอร์    
26

อ.กรกมล ธนะโรจน์รุ่งเรือง

ภาษาจีน xxxxxx - ภาษาจีนเบื้องต้น fon.kg@hotmail.com
27

อ.อรทัย แซ่แบ้

นิติศาสตร์ xxxxxx -นิติศาสตร์และสัญญา  orathai.sae@gmail.com
28

นายณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง

ภาษาจีน 1571501 - ประวัติศาสตร์จีน (CHINESE HISTORY) nuttychan@gmail.com

 

เอกสารประกอบการอบรม (สำหรับผู้สอน เวอร์ชั่นเก่า) 

[ ]

คำนำ_เอกสารประกอบการอบรม_LMS_Moodle.pdf

 

46K

[ ]

บทที่1_เอกสารประกอบการอบรม_LMS_Moodle.pdf

 

1.5M

[ ]

บทที่2_เอกสารประกอบการอบรม_LMS_Moodle.pdf

 

2.0M

[ ]

บทนำ_เอกสารประกอบการอบรม_LMS_Moodle.pdf

 

827K

[ ]

ปก_เอกสารประกอบการอบรม_LMS_Moodle.pdf

 

256K

ขั้นตอนการสมัครใช้งานสำหรับนักศึกษา

- การ login สำหรับนักศึกษา

 

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาสื่อการสอนมหาวิทยาลัยสู่ E-University (ARIT. โครงการที่ 12)

ชื่อกิจกรรม : การสร้างสื่ออิเลิร์นนิ่ง (e-learning) สนับสนุนการเรียนการสอน

หลักการและเหตุผล : ตามแผนและมาตรการพัฒนาการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แก่อาจารย์ผู้สอน  ทุกคณะวิชาจำเป็นต้องได้รับการอบรมการสร้างสื่อ e-learning บนระบบอินเตอร์เน็ตและนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนเองสอน  และด้วยสภาวะปัจจุบันช่องทางการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์เป็นที่ต้องการของผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น  เพราะผู้เรียนสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ง่ายกว่าแต่ก่อน  อาจารย์ผู้สอนจำเป็นต้องสร้างพัฒนาสื่อการสอนให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน

โครงการ “การพัฒนาสื่ออิเลิร์นนิ่ง” ดำเนินการเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนนำเนื้อหา ใบกิจกรรม ใบงาน มาพัฒนาเป็นสื่อออนไลน์ นำไปประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาของตนเอง นำไปใช้ต่อยอด เป็นงานวิจัยการใช้ไอซีทีในขั้นเรียนต่อไป

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อจัดอบรมการสร้างสื่ออิเลิร์นนิ่งบนระบบอินเตอร์เน็ต แก่อาจารย์ผู้สอน 

                     2. เพื่อผลิตรายวิชา สนับสนุนการเรียนการสอนผ่านระบบอีเลิร์นนิ่ง ตอบสนองความต้องการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จและเป้าหมายการดำเนินกิจกรรม            

เชิงปริมาณ    

1. จำนวนสื่ออิเลิร์นนิ่ง ที่คณาจารย์ผลิตบนระบบและนำไปใช้ในการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2556   ค่าเป้าหมาย 25 วิชา

เชิงคุณภาพ            

2. ร้อยละ 80 ของบุคลากรนำทักษะสื่ออีเลิร์นิ่งที่ตนสร้าง ไปใช้ในการสอน           

3. ร้อยละ 80 ของผลการบันทึกกิจกรรมการเข้าใช้ (logs report) การเรียนการสอนของแต่ละวิชาบนระบบอิเลิร์นนิ่ง          

เชิงเวลา            

4. การดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 1 ปีการศึกษา ภายในไตมาส 1-4 

เชิงต้นทุน            

5. ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ 100,000 บาท         

 >>>> กำหนดการอบรมและใบสมัคร <<<< 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ประชาสัมพันธ์โครงการ รับสมัครอาจารย์ต้องการเข้าร่วมโครงการ  25  รายวิชา   (ต.ค - ธ.ค. 55)

2. จัดอบรมวิธีการ สร้างสื่อการเรียนการสอน บน  Learn PBRU. ประกอบด้วยเงื่อนไขดังนี้ (ม.ค - มี.ค. 56)

  2.1 สร้างรายวิชา บน  http://learn.pbru.ac.th  ตามกลุ่มสาขาวิชา

  2.2 มีเอกสารแนวการสอน มคอ. 3 (course outline)  

  2.3 มีแบบทดสอบก่อนเรียน  50-150  ข้อ ครอบคลุม เนื้อหาทั้งรายวิชา (ระบบ moodle ทำได้อยู่แล้ว)

  2.4 มีแบบทดสอบหลังเรียน  50-150  ข้อ  ครอบคลุม เนื้อหาทั้งรายวิชา (ระบบ moodle ทำได้อยู่แล้ว)

  2.5 มีเอกสารประกอบการสอน หรือ สไลด์ประกอบการสอน  10-14 บท (ครอบคลุม เนื้อหาทั้งรายวิชา)

  2.6 มีกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ (interactive) กับผู้เรียน ในรายวิขา อย่างน้อย  2 กิจกรรม เช่น  blog, forum (ระบบ moodle มีอยู่แล้ว)

  2.7 ต้องนำเอาสื่อไปใช้ในการเรียนการสอน มีการเก็บคะแนนผลการสอบ กิจกรรมการเรียน (ระบบ moodle เก็บได้อยู่แล้ว)

  2.8 และรายงานการเข้าใช้ของผู้เรียน (logs moodle เก็บ/รายงานได้อยู่แล้ว )

3. ติดตาม ประเมินผลการใช้สื่อการเรียนการสอน  (มี.ค. -  เม.ย. 56)

4. ค่าจ้าง ค่าตอบแทน (คำสั่ง/ระเบียบว่าด้วยเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทน) (พ.ค. - มิ.ย.  56)

5. รายงานผลโครงการ นำผลไปปรับแผนในปีต่อไป (ก.ค. - ส.ค.  56)

 >>>> กำหนดการอบรมและใบสมัคร <<<<

ผู้ดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ :

รองอธิการบดี   ที่ปรึกษา

อาจารย์ปิยะวรรณ คุสินธุ์   ผอ.สน.วิทยบริการฯ   ควบคุมโครงการ

นายอัตภาพ มณีเติม  ดำเนินงาน

นายเชฐ ศรีแย้ม   ดำเนินงาน

นายนิสันติ ศิลปเสริฐ   ดำเนินงาน

นายบรรเจิด ทองบวบ  ดำเนินงาน

บุคลากร สน.วิทยบริการฯ ดำเนินงาน

 

อาจารย์ท่านใดต้องการเปิดรายวิชาบนระบบ กรุณาส่งเมล์แจ้ง attapap@pbru.ac.th ดังนี้ ครับ

ชื่อ-นามสกุลไทย.........?,  ชื่อ-นามสกุลอังกฤษ.........?, สาขาวิชา.....อะไร?

รหัสวิชา.....อะไร?, ชื่อวิชา......อะไร?

(ส่งเมล์ attapap@pbru.ac.th ใช้เวลา  2 วันทำการ, โทรด่วน 0892595120 ใช้เวลา 1/2 วันทำการ)

***************************************************************

(แก้ไขโดย sukanchalika boonmatham - Thursday, 28 February 2013, 12:11PM)