รายวิชาทั้งหมด


  ข่าวและประกาศ

  รูปภาพของปรัชญนันท์ นิลสุข
  ตัวอย่างการอ้างอิงงานวิจัยบทเรียนออนไลน์
  โดย ปรัชญนันท์ นิลสุข - Sunday, 26 July 2015, 11:15AM
   

  ปรัชญนันท์  นิลสุข  (2556) จินตวิศวกรรมทางการศึกษา. วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา. ปีที่ 25 ฉบับที่

  88  ตุลาคม-ธันวาคม. หน้า 14-19.

  Nilsook, P., Utakrit, N., and Clayden, J. (2014) Imagineering in Education: A Framework

  to Enhance Students' Learning Performance and Creativity in Thinking.

  Educationa...

  อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
  (183 คำ)
  รูปภาพของปรัชญนันท์ นิลสุข
  รายชื่องานวิจัยชั้นเรียน
  โดย ปรัชญนันท์ นิลสุข - Saturday, 25 July 2015, 11:48AM
   

   

  รายชื่องานวิจัยชั้นเรียน การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์วิชา ง23202 เรื่อง การใช้งาน

  โปรแกรม Excel 2010 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์  อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี

  +++++++++

  การสร้างบทเรียนออนไลน์ เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ...

  อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
  (740 คำ)
  รูปภาพของPBRU-วันดี ทองนวลจันทร์
  ชื่องานวิจัย
  โดย PBRU-วันดี ทองนวลจันทร์ - Saturday, 25 July 2015, 11:33AM
   

  1. การศึกษาผลการสอนซ่อมเสริม จากบทเรียนออนไลน์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนหัวหิน

  2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม จากบทเรียนออนไลน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนหัวหิน

  อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
  (47 คำ)